Algemene Affiliate Voorwaarden van het MWKC-Lifecenter

Alle Affiliates in het netwerk van MWKC-Lifecenter handelen volgens de Algemene Affiliate Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn instemmingsplichtig.

Versie: 1.0

Datum: per 01-06-2020

Definities

Affiliate: de natuurlijke of rechtspersoon die het product of de dienst van de MWKC-Lifecenter op basis van een Affiliateovereenkomst via zijn Affiliatekanaal promoot. De Affiliate is een zelfstandige ondernemer of particulier die niet als hulppersoon van MWKC-Lifecenter of de MWKC-Lifecenter kan worden beschouwd.

Affiliatekanaal: de online marketing methodiek die een Affiliate hanteert ter promotie van de Campagne van MWKC-Lifecenter. Voorbeelden van een Affiliatekanaal zijn: websites, e-mails, uitingen via keywordmarketing of social media;

Affiliatenetwerk: de totale dienst die MWKC-Lifecenter aanbiedt bestaande uit de Affiliates die als doel hebben Klanten te vinden, tegen een bepaalde Commissie/Vergoeding

Affiliateovereenkomst: de overeenkomst tussen MWKC-Lifecenter en Affiliate waarin de voorwaarden en condities zijn vastgelegd waaronder de Affiliate de door de MWKC-Lifecenter aangewezen producten en/of diensten via zijn Affiliatekanaal promoot en tevens de beloning van de Affiliate is vastgelegd.

Algemene Affiliate Voorwaarden: Deze Algemene Affiliate voorwaarden, gehanteerd door MWKC-Lifecenter. Hierna te noemen ‘APV’;

Campagne: de Affiliatecampagne, Leadcampagne, of andere promotie die de MWKC-Lifecenter voor bepaalde producten en/of diensten op het Affiliatenetwerk van MWKC-Lifecenter uitzet en waar Affiliates aan mee kunnen werken

Commissie/Vergoeding: de beloning die de Affiliate ontvangt, en de MWKC-Lifecenter betaalt, voor de via de Affiliate tot stand gebrachte overeenkomst of het contact tussen de Klant en MWKC-Lifecenter, e.e.a. zoals nader beschreven in artikel 4.

Klant: Een natuurlijke persoon die dankzij de Affliate klant is geworden van het MWKC-Lifecenter middels een schriftelijke overeenkomst

Materiaal: banner, webpagina’s, flyers en ander materiaal dat wordt gebruikt ter promotie van de diensten en producten van het MWKC-Lifecenter

MWKC-Lifecenter (adverteerder): het eenmansbedrijf MWKC-Lifecenter gevestigd te Energiestraat , 1411 AR Naarden, opererend onder BTW nummer XXXX, Kamer van Koophandelnummer XXXX.

Transactie: een overeenkomst die de Klant aangaat met MWKC-Lifecenter, tot stand gekomen dankzij de inspanningen van de Affiliate

1. Aanmelding en acceptatie

1.1 – Aanmelding als Affiliate houdt in dat de Affiliate de APV aanvaardt en deze zal respecteren.

1.2 – Om als Affiliate te worden ingeschreven dient de aspirant Affiliate:

1.3 – Na ontvangst van de aanmelding zal MWKC-Lifecenter beoordelen of de aanmelding en het Affiliatekanaal van de Affiliate voldoen aan de gestelde eisen (zie artikel 3) en of er overige bezwaren bestaan tegen aanmelding van de aspirant Affiliate. MWKC-Lifecenter kan nimmer verplicht worden een aanmelding te accepteren.

1.4 – Acceptatie of afwijzing van de aanmelding als Affiliate vindt plaats door een bevestigings- of afwijzingse-mail van MWKC-Lifecenter. MWKC-Lifecenter streeft ernaar binnen 2 (twee) werkdagen te reageren op de aanmelding. Na ontvangst van de bevestigingse-mail komt de overeenkomst tot stand tussen Affiliate en MWKC-Lifecenter en wordt de aanmelder Affiliate.

1.5 – Voordat de Affiliate een Campagne van een MWKC-Lifecenter mag promoten dient de Affiliate zich aan te melden bij de MWKC-Lifecenter met één of meerdere Affiliatekanalen. Deze kanalen worden door de MWKC-Lifecenter goed- of afgekeurd. Affiliate dient promotie te laten plaatsvinden via de door MWKC-Lifecenter goedgekeurde kanalen.. Door zich aan te melden accepteert de Affiliate de Affiliateovereenkomst tussen MWKC-Lifecenter en Affiliate. MWKC-Lifecenter is hierin de partij en verzorgt de statistieken en de uitbetaling aan de Affiliate.

1.6 – Indien Affiliate in strijd handelt met één of meerdere onder artikel 1.2 genoemde voorwaarden voor inschrijving, is MWKC-Lifecenter gerechtigd de Affiliate onmiddellijke toegang tot het netwerk te ontzeggen. Tevens verliest Affiliate alle aanspraken op te ontvangen en reeds uitbetaalde commissies.

2. Gebruik

2.1 – Overeenkomsten van klanten aangedragen door Affiliates voor het MWKC-Lifecenter dienen gemaakt te zijn zonder dwang, misleiding of beloftes welke niet in overeenstemming met de door de MWKC-Lifecenter gevoerde campagne zijn. Het uitloven van een vergoeding aan de Klant in ruil voor een overeenkomst zonder uitdrukkelijke goedkeuring van MWKC-Lifecenter en/of de MWKC-Lifecenter is niet toegestaan.

2.2 – De Affiliate zal er geen misverstand over laten bestaan dat de producten en/of diensten niet door de Affiliate, maar door de MWKC-Lifecenter worden geleverd. De Affiliate zal er geen misverstand over laten bestaan dat een mogelijke aanbieding geleverd wordt door of namens de MWKC-Lifecenter. De Affiliate zal er geen misverstand over laten bestaan dat de distributie plaatsvindt via het netwerk van MWKC-Lifecenter.

2.3 – De Affiliate is gerechtigd om de naam van de MWKC-Lifecenter, en speciaal verstrekt Materiaal door MWKC-Lifecenter uitsluitend ten behoeve de campagne(s) op de door de MWKC-Lifecenter van tijd tot tijd aan te geven wijze te gebruiken en daarbij alle aanwijzingen van de MWKC-Lifecenter en MWKC-Lifecenter steeds op te volgen. Voorwaarde is bovendien dat geen wijzigingen worden aangebracht in het verstrekte Materiaal en het gebruik niet misleidend dan wel schadelijk voor de MWKC-Lifecenter en/of MWKC-Lifecenter zou kunnen zijn.

2.4 – Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3, zal de Affiliate de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van MWKC-Lifecenters, MWKC-Lifecenter en derden respecteren.

2.5 – De Affiliate zal beschikbaar gesteld Materiaal slechts gebruiken ten behoeve van de Campagne van de MWKC-Lifecenter en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

2.6 – De door het gebruik van het netwerk van MWKC-Lifecenter ingewonnen informatie en gegevens mogen door de Affiliates alleen persoonlijk en alleen in kader van deelname aan het netwerk worden gebruikt. Het doorgeven aan derden en elk gebruik voor andere doeleinden, met name reclame-doeleinden, is ten strengste verboden.

2.7 – De Affiliate dient zich op de hoogte te stellen van de Campagne voorwaarden zoals die door de MWKC-Lifecenter zijn gesteld, en hieraan te voldoen en, voor zover hiervan sprake is, dient deze de aanvullende voorwaarden voor deelname aan een specifieke Campagne te accepteren. Zolang de Affiliate de MWKC-Lifecenter promoot, is de Affiliate verplicht zich op de hoogte te stellen van wijzigingen in de Campagne voorwaarden van de MWKC-Lifecenter, zoals is na te lezen op de website van het bedrijf.

2.8 – De producten en/of diensten op de website van de MWKC-Lifecenters kunnen regelmatig wijzigen. De Affiliate draagt er te allen tijde zorg voor dat de voorwaarden van de producten en/of diensten die (eventueel) op zijn/haar Affiliatekanaal zijn vermeld en of in zijn bezit zijn ter promotie in overeenstemming zijn met de producten en/of diensten zoals van tijd tot tijd vermeld staan op de website van de MWKC-Lifecenter.

2.9 – Transactie- en klikdata mag uitsluitend door Affiliate worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende MWKC-Lifecenter effectiever te kunnen promoten of voor het maken van analyses. De Affiliate draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacy richtlijnen en wetgeving.

2.10 – Affiliate spant zich in om haar bezoekers te informeren over de diensten van MWKC-Lifecenter waar gebruik van wordt gemaakt.

2.11 – Het is Affiliates niet toegestaan het aangeleverde materiaal en verkregen gegevens te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Affiliateovereenkomst of deze APV. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

2.12 – Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van het Affiliatekanaal van de Affiliate:

2.13 – Voor promotie via e-mail, advertentienetwerken, zoekmachines en andere vormen van traffic-inkoop dient uitdrukkelijke goedkeuring door de MWKC-Lifecenter verleend te worden. In geval van e-mailmarketing dient de Affiliate voor elke individuele mailing expliciete toestemming te vragen aan MWKC-Lifecenter. Het is niet toegestaan Kliks te genereren met behulp van (cgi-)scripts, popup vensters, zoekmachines o.i.d. Ook het oproepen om op de links te klikken of het belonen van bezoekers wanneer zij op de links klikken is niet toegestaan, dit ter beoordeling aan MWKC-Lifecenter en/of MWKC-Lifecenters.

2.14 – Het Affiliatekanaal van de Affiliate dient  voor een ieder vrij toegankelijk te zijn.

2.15 – De Affiliate zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies terzake van de installatie en het gebruik van de link alsmede terzake van de content.

2.16 – Indien de MWKC-Lifecenter aangeeft dat de installatie en het gebruik van de link met de Affiliate niet gewenst is, is MWKC-Lifecenter gerechtigd de link zonder aankondiging te blokkeren.

2.17 – Onverminderd artikel 2.16 verplicht de Affiliate zich op eerste verzoek van de MWKC-Lifecenter en/of MWKC-Lifecenters een link te verwijderen en/of Promotiemateriaal in te leveren en/of deze binnen 2 (twee) werkdagen van de Affiliates’ Affiliatekanaal te verwijderen, danwel promotie of distributie te staken.

2.18 – Om misbruik te voorkomen heeft MWKC-Lifecenter het recht het IP-adres en andere persoonsgegevens van de Affiliate bij de registratie op te slaan.

2.19 – MWKC-Lifecenter heeft het recht gegevens van Affiliates op te vragen, te verwerken, op te slaan of voor interne en/of statistische doeleinden te gebruiken. MWKC-Lifecenter zal met het oog op de privacy geen persoonlijke data verstrekken aan derden, zonder voorafgaande goedkeuring van de betrokken personen. Enige uitzonderingen hierop gelden wanneer de Affiliate zich aanmeldt bij een MWKC-Lifecenter. MWKC-Lifecenter krijgt inzicht in de naam en adresgegevens van de Affiliate. Wanneer het vermoeden bestaat dat de Affiliate zich niet houdt aan de APV, dan kan op verzoek van MWKC-Lifecenter worden besloten overige contactgegevens aan de benadeelde partij te overhandigen. MWKC-Lifecenter heeft eveneens het recht via e-mail en telefonisch met de Affiliate contact op te nemen. Tevens heeft MWKC-Lifecenter het recht gegevens van de Affiliate aan daartoe bevoegde overheidsinstanties te overhandigen.

2.20 – Indien Affiliate in strijd handelt met één of meerdere voorwaarden uit deze APV, of als daarvan gegronde verdenking bestaat is MWKC-Lifecenter gerechtigd de uitbetaling van opgebouwde commissies, tijdelijk, op te schorten.

2.21 – Indien Affiliate in strijd handelt met één of meerdere voorwaarden uit deze APV, of als daarvan gegronde verdenking bestaat, is Affiliate verplicht mee te werken aan een onderzoek naar de overtredingen en is Affiliate verplicht inzage te verlenen in zijn administratie, zijn elektronische bestanden en de gegevens op zijn server.

2.22 – Indien Affiliate in strijd handelt met één of meerdere voorwaarden uit deze APV, of als daarvan gegronde verdenking bestaat is MWKC-Lifecenter gerechtigd de reeds uitbetaalde commissie terug te vorderen. Het betreft alle commissies waarvan het vermoeden bestaat dat deze in strijd met de APV zijn gerealiseerd.

3. Betaling / Tarieven

3.1 – De Affiliate kan aanspraak maken op uitbetaling van een Commissie indien:

deze Commissies op reguliere wijze tot stand zijn gekomen, en niet in strijd zijn met de APV, de specifieke voorwaarden in de Affiliate-overeenkomst of de redelijkheid en billijkheid;

de MWKC-Lifecenter haar betalingsverplichting voor de Transactie richting MWKC-Lifecenter heeft voldaan. Enige uitzondering hierop is als Affiliate gebruik maakt van een speciale betaalregeling zoals genoemd in artikel 4.7.

Toekenning en goedkeuring van de vergoeding aan de Affiliate heeft plaatsgevonden. Indien de Klant bijvoorbeeld de dienst of het product retourneert en/of annuleert kan de MWKC-Lifecenter besluiten dat Affiliate geen aanspraak maakt op de Commissie voor die Transactie. De Affiliate ontvangt over deze specifieke Transactie geen Commissie.

én/óf

producten en/of diensten, die een Klant op één of meer van de MWKC-Lifecentersites heeft aangeschaft en/of heeft aangevraagd, door middel van de affiliatecode via de Affiliate zijn inspanningen zijn geregistreerd;

producten en/of diensten, die een Klant bij één of meer van de MWKC-Lifecenters heeft aangeschaft en/of heeft aangevraagd, door middel van promotie door de Affiliate zijn gerealiseerd en geregistreerd;

3.2 – Het keuren van de Transacties is ter beoordeling van de MWKC-Lifecenter en zal plaatsvinden op vooraf vastgelegde criteria opgesteld door de MWKC-Lifecenter. Gekeurde transacties kunnen onder uitzonderlijke omstandigheden (zoals annulering van aanschaf door de Klant, misbruik van derden, het in gebreken blijven van de MWKC-Lifecenter of duidelijke fouten van de MWKC-Lifecenter in de verwerking), gewijzigd worden. MWKC-Lifecenter wijst enige verantwoordelijkheid voor de keuring van transacties expliciet van de hand.

3.3 – De Commissie zoals bedoeld in artikel 3.1 is voor ‘zakelijk’ aangesloten Affiliates inclusief BTW. Indien dit het geval is, voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing en mits de Affiliate over een BTW-nummer beschikt, zal de BTW over de Commissie duidelijk gesplitst worden, ten behoeve van de administratie en factuur voor de onderneming van de Affiliates.

4. Uitbetaling

4.1 – De uitbetaling van de Commissie is afhankelijk van de door de Affiliate geselecteerde betaalmethode. Standaard zal dit maandelijks plaatsvinden omstreeks de 15de dag, op het IBAN-rekeningnummer dat de Affiliate heeft aangegeven. In geval de som van de Commissies over een betaalperiode (maand) minder bedraagt dan € 25,- (vijf en twintig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de Commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaalbedrag € 25,- (vijf en twintig euro) of meer bedraagt.

4.2 – Indien de betaling op bankrekeningen buiten de EU dienen te worden verricht, dient de minimaal verdiende Commissie € 100,- (honderd euro) te bedragen. In geval de Commissie over een maand minder bedraagt dan € 100,- (honderd euro) zal in de betreffende betaalperiode geen betaling plaatsvinden en zal de Commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de betaalperiode waarin het totaalbedrag € 100,- (honderd euro) of meer bedraagt. Eventuele bankkosten voor betalingen buiten de EU zullen worden ingehouden op de betaling.

4.3 – Het totaal van de door de Affiliate verdiende Commissie, dat opgebouwd is via deelname aan de verschillende Campagnes, zal iedere betaalperiode, achteraf worden uitbetaald in euro’s door MWKC-Lifecenter. Over tegoeden van Affiliate wordt geen rente betaald.

4.4 – MWKC-Lifecenter is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Affiliates verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat MWKC-Lifecenter uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Affiliate.

4.5 – Resterende tegoeden van Affiliates worden bij beëindiging van de overeenkomst aan de Affiliate uitbetaald, mits het tegoed € 25,- (vijf en twintig euro) of meer bedraagt.

4.6 – Indien 1 (één) jaar lang geen enkel tegoed wordt behaald, dan wordt het account van de Affiliate opgezegd. Over een verdere verlenging van de overeenkomst beslist MWKC-Lifecenter naar eigen goeddunken. Indien het tegoed binnen 3 (drie) jaar de uitbetaalgrens niet heeft bereikt, wordt het account opgeheven en zal het tegoed niet uitbetaald worden. De Affiliate heeft de mogelijkheid tot een maand na opzegging een schriftelijk verzoek in te dienen tot verlenging van de overeenkomst.

5. Beëindigen samenwerking

5.1 – MWKC-Lifecenter is te allen tijde gerechtigd om haar moverende redenen de samenwerking met een Affiliate te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) werkdagen. Affiliate is te allen tijde gerechtigd om hem/haar moverende redenen de samenwerking met MWKC-Lifecenter te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) werkdagen.

5.2 – Onverminderd haar overige rechten is MWKC-Lifecenter, handelend namens MWKC-Lifecenters, onder meer gerechtigd de samenwerking met de Affiliate met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:

5.3 – De samenwerking tussen Affiliate en MWKC-Lifecenter eindigt van rechtswege in geval:

6. Gevolgen beëindiging samenwerking

6.1 – Indien de samenwerking tussen MWKC-Lifecenter en de Affiliate zoals omschreven in deze APV om welke reden dan ook is beëindigd: worden de link(s) verbroken;

6.2 – Uitsluitend in het geval dat de samenwerking tussen MWKC-Lifecenter en de Affiliate zoals omschreven in deze APV, is beëindigd in overeenstemming met artikel 5.1, artikel 5.3 en/of artikel 9.3, zal de Affiliate aanspraak kunnen maken op betaling van Commissie met betrekking tot van Kliks, Views en/of Transacties die zijn verricht vóór de beëindigingsdatum, conform het bepaalde in artikel 3 en artikel 4.

6.3 – Onverminderd het bepaalde in artikel 6.2 en artikel 7, zullen MWKC-Lifecenter en de Affiliate geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van de samenwerking en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding ter zake van de beëindiging van de overeenkomst.

6.4 – In het geval van beëindiging van de samenwerking is de Affiliate gehouden alle gegevens/data welke betrekking heeft op de dienstverlening van MWKC-Lifecenter dan wel aan deelname van een Campagne van een MWKC-Lifecenter onmiddellijk te vernietigen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 – De Affiliate is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar Affiliatekanaal. De Affiliate is aansprakelijk voor schade die MWKC-Lifecenter of de MWKC-Lifecenters lijdt als gevolg van enige tekortkoming van de Affiliate.

7.2 – MWKC-Lifecenter is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade en/of kosten van de Affiliate in verband met deelname aan de Campagne.

7.3 – De Affiliate staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de wetgeving en vrijwaart MWKC-Lifecenter terzake van alle aanspraken dienaangaande.

7.4 – MWKC-Lifecenter is niet aansprakelijk voor misbruik van het Materiaal dat de Affiliate gebruikt, het blijft de verantwoordelijkheid van de Affiliate dit op te nemen en/of te distribueren. Indien MWKC-Lifecenter om de inhoud van het Materiaal aansprakelijk wordt gesteld door derden, neemt de veroorzakende Affiliate hiervoor de volledige aansprakelijkheid over van MWKC-Lifecenter en vrijwaart hij/zij MWKC-Lifecenter ter zake. Kosten die MWKC-Lifecenter (heeft) moet(en) maken in verband met de aansprakelijkstelling door derden, zoals kosten van rechtsbijstand, zullen volledig worden vergoed door de Affiliate.

7.5 – MWKC-Lifecenter is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de door Klants aangekochte goederen en diensten, noch voor de deugdelijkheid ervan, noch voor de eventuele inbreuk op de rechten van derden.

7.6 – MWKC-Lifecenter verplicht zich via haar websites de Affiliate inzicht te verschaffen omtrent:

7.7 – Elke poging het MWKC-Lifecenter netwerk op enigerlei wijze te manipuleren, leidt automatisch tot directe blokkering van de Affiliate. Daardoor vervallen alle aanspraken op eventueel opgebouwde tegoeden. Ontstane schade zal op de Affiliate verhaald worden.

7.8 – MWKC-Lifecenter kan niet worden aangesproken tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de met Affiliate gesloten overeenkomst, indien en voor zover de nakoming daarvan verhinderd wordt door externe factoren, zoals een storing van het netwerk van MWKC-Lifecenter (al dan niet veroorzaakt door van buiten komende invloeden, menselijk falen etc.) of werkonderbreking.

8. Geheimhouding

8.1 – Voorafgaand aan, gedurende en na beëindiging van de Overeenkomst met MWKC-Lifecenter, zal Affiliate zich onthouden van enige verklaring tegenover derde partijen of deze van enige informatie voorzien met betrekking tot de door MWKC-Lifecenter gebruikte methoden, technieken en aangeleverde data, alle in de breedste zin des woord, alsmede enige informatie voortvloeiende uit de gesloten Affiliateovereenkomst(en) die worden aangegaan door Affiliate.

9. Diversen

9.1 – De Affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens de MWKC-Lifecenter

9.2 – De Affiliate is niet gerechtigd (een deel van) zijn/haar rechten, al dan niet door samenwerking, over te dragen of beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke goedkeuring van MWKC-Lifecenter.

9.3 – MWKC-Lifecenter is te allen tijde gerechtigd de APV te veranderen. De Affiliate zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde APV voor de Affiliate niet acceptabel zijn, is de Affiliate gerechtigd de samenwerking te beëindigen. Indien de Affiliate niet binnen 14 dagen na verzending van de gewijzigde APV tot beëindiging van de samenwerking overgaat, wordt de Affiliate geacht de gewijzigde APV te hebben aanvaard.

9.4 – Indien enige bepaling van deze APV in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

9.5 – De Affiliate verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij op de hoogte is van de regelgeving in het land waar de promotie plaatsvindt ten aanzien van reclamedistributie met betrekking tot de dienstverlening en/of de producten van de door de Affiliate opgenomen Promotiematerialen. De Affiliate vrijwaart MWKC-Lifecenter tegen mogelijke aanspraken welke verband zouden kunnen houden met de distributie van uitingen van de Affiliate.

9.6 – Met de registratie als Affiliate gaat de Affiliate van rechtswege akkoord met de APV van deelname aan het MWKC-Lifecenter netwerk in de meest actuele versie.

9.7 – Met deze overeenkomst wordt geen als rechtspersoon geldende firma opgericht. De APV regelen ook geen arbeids-, handelsagent-, vertegenwoordigings-, of aanstellingsrelatie en machtigt derhalve ook geen van de partijen, voor één of meerdere van de betreffende partijen wettelijke verklaringen af te leggen of hem op enige wijze tot handelingen te verplichten of te vertegenwoordigen.

10. Privacy en Data veiligheid

10.1 – Affiliate zal zich strikt houden aan de richtlijnen welke omschreven zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10.2 – Wijzigingen in de Campagnevoorwaarden van een MWKC-Lifecenter zullen voorafgaande aan de ingangsdatum van de wijziging aan de Affiliate medegedeeld worden. Continuering van de Affiliateovereenkomst met de betreffende MWKC-Lifecenter, betekent dat de Affiliate de wijzigingen aanvaard.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 – Op de APV en de met Affiliate gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 – Nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze APV tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

11.3 – Geschillen voortvloeiend uit de APV zullen, indien tussen MWKC-Lifecenter en de Affiliate geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan een register mediator aangesloten bij het NMI (hierna Mediator genoemd). De keuze voor de Mediator wordt in overleg tussen MWKC-Lifecenter en de Affiliate bepaald.

11.4 – De kosten voor de Mediator worden betaald door de verliezende partij, tenzij van tevoren anders overeen wordt gekomen.

11.5 – Indien MWKC-Lifecenter of de Affiliate het niet eens is met de conclusie van de Mediator kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad, tenzij MWKC-Lifecenter ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de rechtbank die bij gebreke van dit artikel bevoegd is van het geschil kennis te nemen.